Có 1 kết quả:

ba đậu

1/1

ba đậu

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

cây ba đậu, cây khổ sâm

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên một loại cây, hạt có thể ép dầu, dầu này có chất độc, dùng để sát trùng hoặc làm vị thuốc. Cây này có tên khoa học là Croton Tiglium.