Có 1 kết quả:

ba tị

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nắm được phần chính yếu. Hiểu được ý nghĩa chính yếu.

Một số bài thơ có sử dụng