Có 1 kết quả:

hạng bá

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vị hoạn quan, lo việc trong cung.