Có 1 kết quả:

cân quắc

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Khăn bịt đầu của đàn bà thời xưa.
2. Khổng Minh 孔明 đánh Tư Mã Ý 司馬懿. Ý không chịu ra đánh, Khổng Minh sai người gửi khăn bịt đầu đàn bà cho Ý, để hạ nhục. Sau, “cân quắc” 巾幗 chỉ đàn bà.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Khăn bịt đầu của đàn bà thời xưa. Chỉ người đàn bà. Chẳng hạn người đàn bà tài giỏi làm được việc lớn thì được gọi là Cân quắc anh hùng.

Một số bài thơ có sử dụng