Có 1 kết quả:

cân quắc anh hùng

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Bậc đàn bà có khí phách. ☆Tương tự: “nữ trung trượng phu” 女中丈夫.