Có 2 kết quả:

cân sương bảncân sương bổn

1/2

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Loại sách nhỏ. Loại sách bỏ túi. Ngày nay gọi là Tụ trân bản.

Từ điển trích dẫn

1. Loại sách khổ nhỏ thời xưa. § Dễ bỏ trong tráp, tiện mang theo mình nên có tên như thế.