Có 1 kết quả:

thị chính

1/1

thị chính

giản thể

Từ điển phổ thông

của thành phố, của tỉnh, thuộc về thành phố, thuộc về tỉnh