Có 1 kết quả:

thị dân

1/1

thị dân

giản thể

Từ điển phổ thông

thị dân, dân trong thành phố, người thành thị