Có 1 kết quả:

thị trưởng

1/1

thị trưởng

giản thể

Từ điển phổ thông

thị trưởng, chủ tịch thành phố