Có 1 kết quả:

thị trường

1/1

thị trường

phồn thể

Từ điển phổ thông

thị trường

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chỗ buôn bán trao đổi hàng hoá tiền bạc.