Có 1 kết quả:

bố đinh

1/1

bố đinh

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

bánh pudding

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên phiên âm thứ bánh Pudding của Anh quốc.