Có 1 kết quả:

bố cáo

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Nói rõ cho mọi người biết. ◇Tam quốc diễn nghĩa 三國演義: “Khiển sứ giả bố cáo thiên hạ, hữu công giả trọng gia thưởng tứ” 遣使者布告天下, 有功者重加賞賜 (Đệ nhị hồi).
2. Một loại văn thư dán các nơi để thông cáo đại chúng.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nói rõ cho mọi người biết.

Một số bài thơ có sử dụng