Có 1 kết quả:

bố mạc

1/1

bố mạc

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

màn che, màn chắn