Có 1 kết quả:

bố thí

1/1

bố thí

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

bố thí

Từ điển trích dẫn

1. Công bố. ◇Mặc Tử 墨子: “Tiên vương chi thư, sở dĩ xuất quốc gia, bố thí bách tính giả, hiến dã” 先王之書, 所以出國家, 布施百姓者, 憲也 (Phi mệnh thượng 非命上).
2. Đem tiền của và các thứ mình có mà cấp cho người khác. § Là một trong “lục độ” 六度 của nhà Phật. Xem thêm từ này. ◇Tây du kí 西遊記: “Na Tam Tạng tại mã thượng tiếp liễu đạo: Đa thừa bố thí! Đa thừa bố thí!” 那三藏在馬上接了道: 多承布施! 多承布施! (Đệ thập ngũ hồi) Tam Tạng ở trên ngựa tiếp lấy nói: Cám ơn đã bố thí! Cám ơn đã bố thí!

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đem tiền bạc của cải mà cho.

Một số bài thơ có sử dụng