Có 1 kết quả:

bố lai nhĩ

1/1

Từ điển trích dẫn

1. (Tony) Blair.