Có 1 kết quả:

bố y chi giao

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Bạn bè từ thuở nghèo hèn. Hoặc tỉ dụ bạn bè tri kỉ trong hoạn nạn.
2. Giao vãng giữa những người bình dân.
3. Giao vãng giữa người có chức vị và người thường. ◇Đông Chu liệt quốc chí 東周列國志: “Quả nhân văn quân chi cao nghĩa, nguyện dữ quân vi bố y chi giao” 寡人聞君之高義, 願與君為布衣之交 (Đệ cửu thập bát hồi).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tình bạn bè từ thuở nghèo hèn.