Có 1 kết quả:

bố y khanh tướng

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Không phải dòng dõi quý tộc, nhờ tài năng lên làm quan tướng gọi là “bố y khanh tướng” 布衣卿相.