Có 1 kết quả:

bố phòng

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Sắp xếp binh lính để ngăn ngừa giặc.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Sắp xếp binh lính tại các chỗ hiểm yếu để ngừa giặc.

Một số bài thơ có sử dụng