Có 1 kết quả:

bố hài

1/1

bố hài

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

giày vải