Có 1 kết quả:

phàm bố

1/1

phàm bố

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

vải bạt, vải căng để làm buồm