Có 1 kết quả:

phàm thuyền

1/1

phàm thuyền

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

thuyền buồm

Một số bài thơ có sử dụng