Có 1 kết quả:

hi kì

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Hiếm thấy, lạ lùng.

Một số bài thơ có sử dụng