Có 1 kết quả:

hi hữu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ít có. Hiếm có.

Một số bài thơ có sử dụng