Có 1 kết quả:

trướng đơn

1/1

trướng đơn

giản thể

Từ điển phổ thông

tờ séc, chèque