Có 1 kết quả:

bạch thư

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Loại sách quý, viết hoặc in trên lụa trắng.