Có 1 kết quả:

đế quân

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tiếng tôn xưng các vị thần, vị tiên được thờ cúng trong dân gian.