Có 1 kết quả:

đế cư

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nơi vua ở, tức kinh đô.

Một số bài thơ có sử dụng