Có 1 kết quả:

đế hiệu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên đẹp và có ý nghĩa để chỉ một vị vua, tức hiệu của vua.

Một số bài thơ có sử dụng