Có 1 kết quả:

suý lệnh

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Điều mà vị tướng đứng đầu quân đội buộc cấp dưới phải thi hành.