Có 1 kết quả:

tiêu đầu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Khăn cột tóc.

Một số bài thơ có sử dụng