Có 1 kết quả:

sư cổ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bắt chước học theo người xưa.

Một số bài thơ có sử dụng