Có 1 kết quả:

sư hình

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Gương mẫu của ông thầy, để học trò và người đời bắt chước.