Có 1 kết quả:

sư thụ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Do ông thầy tự tay trao cho, chỉ cái học chân truyền.