Có 1 kết quả:

sư mẫu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bà thầy. Người đàn bà dạy mình học — Tiếng học trò gọi người vợ của thầy mình.