Có 1 kết quả:

sư đệ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thầy và trò.

Một số bài thơ có sử dụng