Có 1 kết quả:

tịch vị

1/1

tịch vị

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

ghế nghị sĩ, vị trí trong nghị viện