Có 1 kết quả:

tịch quyển

1/1

tịch quyển

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

quét bỏ, phủi đi

Một số bài thơ có sử dụng