Có 1 kết quả:

bình mông

1/1

bình mông

phồn thể

Từ điển phổ thông

cái màn dũng

Một số bài thơ có sử dụng