Có 1 kết quả:

trướng bồng

1/1

trướng bồng

phồn thể

Từ điển phổ thông

cái lều, lán, trại