Có 1 kết quả:

thường xuyên

1/1

thường xuyên

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

thường xuyên, thường thường

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như Thường trực 常直.