Có 1 kết quả:

thường thường

1/1

thường thường

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

thường thường, thường xuyên, hay, luôn

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Luôn luôn — Trung bình, không có gì trội hơn. Đoạn trường tân thanh : » Gia tư nghĩ cũng thường thường bậc trung «.

Một số bài thơ có sử dụng