Có 1 kết quả:

thường tình

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lòng dạ chung của mọi người. Đoạn trường tân thanh : » Ghen tuông thì cũng người ta thường tình «.

Một số bài thơ có sử dụng