Có 1 kết quả:

thường nhật

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Hàng ngày. Ngày thường.

Một số bài thơ có sử dụng