Có 1 kết quả:

thường phục

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Quần áo mặc hàng ngày.

Một số bài thơ có sử dụng