Có 1 kết quả:

thường dụng

1/1

thường dụng

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

dùng vào việc bình thường

Một số bài thơ có sử dụng