Có 1 kết quả:

thường kinh

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cách đối xử luôn phải theo. Truyện Hoa Tiên : » Tưởng rằng trong đạo thường kinh «.