Có 1 kết quả:

thường lục

1/1

thường lục

phồn thể

Từ điển phổ thông

cây thường xanh (sinh vật học)