Có 1 kết quả:

thường đàm

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nói đến luôn luôn.

Một số bài thơ có sử dụng