Có 1 kết quả:

thường thức

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Sự hiểu biết chung, lúc nào cũng cần có.

Một số bài thơ có sử dụng