Có 1 kết quả:

thường trú

1/1

thường trú

giản thể

Từ điển phổ thông

thường trú, cư trú, ở